Cele Związku Strzeleckiego

Związek Strzelecki posiada zawarte porozumienie z MON z dnia 06.03.2012 r., współpracuje z organami administracji publicznej i samorządowej oraz z wieloma innymi organizacjami.

Związek Strzelecki jest organizacją patriotyczną i pro-obronną dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Jest bezpośrednim spadkobiercą ideowym i duchowym oraz kontynuatorem Związku Strzeleckiego z lat 1910-1914 i 1919-1939. Związek Strzelecki przygotowując Polaków do służby obywatelskiej kieruje się w swojej działalności dobrem Państwa Polskiego, a jako organizacja z ducha i czynu apartyjna, służy tylko dobru Rzeczypospolitej Polskiej.

Jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem mającym na celu rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwojowi dzieci, młodzieży i dorosłych, wytwarzaniu atmosfery zaufania i wzajemnego szacunku do instytucji państwowych i samorządowych.

Stowarzyszenie jest zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym Nr 0000239467. Związek Strzelecki został reaktywowany w1994 r. Siedzibą władz jest miasto Radom.

Obecnie na terenie Polski działa ponad 20 Oddziałów Związku Strzeleckiego w czterech Okręgach.

Związek Strzelecki, jako jedyna organizacja zachowuje historyczne z okresu II RP Prawo Strzeleckie i Przyrzeczenie Strzeleckie (patrz statut).

 

Członkowie ZS dzielą się na:

a)      zwyczajnych,
b)      wspierających,
c)      honorowych.

Członkami ZS mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym. Członek ZS nie może należeć do innej organizacji strzeleckiej. Członkiem zwyczajnym może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 rok życia, złożyła Przyrzeczenie Strzeleckie, nie jest pozbawiona praw publicznych, niezależnie od obywatelstwa, która na podstawie pisemnej deklaracji zostanie przyjęta. Przynależność organizacyjną osób, które nie ukończyły – 16 roku życia określa regulamin w rozdziale “Orlęta”. Orlęta od 13 roku życia.

Członkowie zwyczajni (czynni) Związku Strzeleckiego płacą niewielkie miesięczne składki 2 lub 5 zł:

Związek Strzelecki prowadzi szkolenia m. in. z zakresu:

 • taktyki zielonej
 • taktyki czarnej
 • taktyki czerwonej
 • S.E.R.E,
 • alpinistyki
 •  musztry
 •  strzelectwa
 •  terenoznawstwa
 •  topografii
 •  walki wręcz
 •  survivalu

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

komendant@zwiazek-strzelecki.pl tel: 604 219 765

Cele Związku Strzeleckiego zapisane są w Art. 4 i 5 statutu

Art. 4

Cele ZS

1. Cel główny ZS.

Głównym i nadrzędnym celem ZS jest działanie na rzecz niepodległości Rzeczypospolitej
i jej umacniania oraz wychowywanie dzieci, młodzieży i dorosłych w duchu patriotycznym w oparciu o hasło BÓG – HONOR – OJCZYZNA.
2. Pozostałe cele ZS to:
a) współpraca z instytucjami państwowymi, samorządowymi i pozarządowymi;
b) podtrzymywanie i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
c) promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą, pomoc Polonii i Polakom za granicą jak i działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
d) wspieranie ratownictwa i ochrony ludności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
e) działanie na rzecz strzelectwa, sportu strzeleckiego i kolekcjonerstwa broni, promocja i popieranie strzelectwa i kolekcjonerstwa broni, rozpowszechnianie kolekcjonerstwa broni palnej pośród mieszkańców Rzeczypospolitej Polskiej.
f) rozwój kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
g) działalność charytatywna, wspieranie, promocja i organizacja wolontariatu, pomoc społeczna, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
h) wypoczynek dzieci i młodzieży oraz wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, ochrona i promocja zdrowia;
i) wspieranie turystyki i krajoznawstwa w Polsce.
j) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, wspieranie rodziny;
k) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych oraz na rzecz osób w wieku emerytalnym;
l) wspieranie wszystkich w działalności ekologicznej i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
m) działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
n) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

Art. 5

Sposoby realizacji celów

1. Realizacja celu głównego następuje poprzez:
a) wychowanie obywatelskie członków, oparte na ideologii państwowotwórczej i dyscyplinie społecznej wynikających ze wskazań Założyciela i Pierwszego Komendanta Głównego Związku Strzeleckiego – Józefa Piłsudskiego, zapisanych na trwale w Prawie Strzeleckim i Przyrzeczeniu Strzeleckim;
b) rozwijanie wśród swoich członków i społeczeństwa w sposób świadomy i  zorganizowany poczucia służby dla Polski i odpowiedzialności za jej los;
c) inicjowanie i popieranie działań na rzecz integracji i rozwoju środowiska społecznego dzieci, młodzieży i dorosłych, poprzez wspieranie inicjatyw społecznych w następujących obszarach: kultura, oświata, edukacja, ochrona środowiska, prawa człowieka, ochrona zdrowia, rozwój regionalny i lokalny, pomoc społeczna.
2. Sposoby realizacji pozostałych celów ZS:
a) tworzenie i realizacja umów z instytucjami państwowymi, samorządowymi i pozarządowymi w zakresie wszelkich szkoleń i innych działań wynikających z działalności statutowej, realizacja programów wychowania ogólnego i obywatelskiego wspólnie z organami administracji państwowej, samorządowej oraz placówkami oświatowymi i wychowawczymi;
b) organizacja konkursów wiedzy z zakresu historii Polski, organizacja pikników o charakterze historycznym, pokazy historycznego umundurowania i uzbrojenia żołnierza polskiego, nauka pieśni patriotycznych, organizacja wyjazdów na uroczystości Świąt Narodowych;
c) udział w szkoleniach sprawnościowych poza granicami państwa polskiego, pokazy     musztry, umundurowania. Organizowanie akcji pomocowych dla obywateli Polski znajdujących się w potrzebie;
d) prowadzenie szkoleń, kursów, imprez oraz przedsięwzięć służących realizacji celów statutowych;
e) wystaw broni, wystaw kolekcji broni, w tym kolekcji broni palnej członków stowarzyszenia, organizowanie i czynny udział w zawodach strzeleckich, zapewnienie możliwości realizacji kolekcjonerstwa broni palnej w szczególności przez szerzenie wiedzy o broni palnej, bezpiecznego obchodzenia się bronią palną. Organizowanie spotkań kolekcjonerów broni palnej dla rozwoju kolekcjonerstwa broni palnej i integracji środowisk kolekcjonerów broni palnej oraz propagowanie sportów strzeleckich zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
f) prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjnej;
g) organizowanie oraz współorganizowanie zbiórek pieniędzy dla ofiar katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą, pomoc finansowa oraz materialna dzieciom i młodzieży uczestniczących w akcjach letniego i zimowego wypoczynku, kierowanie podopiecznych do właściwych organów i instytucji państwowych niosących doraźną pomoc społeczną. Wspieranie dobroczynności i działań humanitarnych wobec takich grup społecznych jak: osoby niepełnosprawne, seniorzy, bezdomni, bezrobotni, dzieci, kobiety oraz innych;
h) organizowanie obozów, biwaków, rajdów, wycieczek dla dzieci i młodzieży szkolnej w okresie letnim i zimowym jak i wyjazdowych szkoleń czy współpraca przy organizacji wyjazdów na tzw. ,,zielone szkoły”;
i) inicjowanie i organizowanie różnych form wypoczynku i organizacji czasu pozaszkolnego w szkołach i poza nimi np. biwaki, rajdy, wycieczki, obozy;
j) prowadzenie profilaktyki uzależnień;
k) organizacja spotkań, wyjazdów integracyjnych oraz szkoleń;
l) udział ZS w akcjach społecznych np. tj. Sprzątanie Świata;
m) pomoc dzieciom i młodzieży z rodzin najuboższych przy wyjazdach na wycieczki, biwaki oraz przy innych formach aktywnego wypoczynku, zachęcanie dzieci i młodzieży do uczestnictwa w rożnych formach rozwoju fizycznego i intelektualnego;
n) wspólne szkolenia i wymiana doświadczeń z zaprzyjaźnionymi organizacjami pozarządowymi.