Do Związku Strzeleckiego mogą wstępować: dzieci, młodzież, dorośli.

Członkami ZS mogą być obywatele Polski lub polskiego pochodzenia posiadający Kartę Polaka przebywający na terytorium Polski oraz poza granicami Polski, osoby fizyczne i prawne. Członek ZS nie może należeć do innej organizacji strzeleckiej. Członkiem zwyczajnym może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 rok życia, złożyła Przyrzeczenie Strzeleckie, nie jest pozbawiona praw publicznych, posiada obywatelstwo polskie lub Kartę Polaka i jest pochodzenia polskiego, która na podstawie pisemnej deklaracji zostanie przyjęta. Przynależność organizacyjną osób, które nie ukończyły – 16 roku życia określa regulamin w rozdziale “Orlęta”.

Do Związku Strzeleckiego mogą wstępować:
– żołnierze służby czynnej i żołnierze rezerwy,
– funkcjonariusze służb mundurowych,
– harcerze,
– członkowie grup survivalowych,
– członkowie grup rekonstrukcji historycznych,
– członkowie grup ASG.

Członkowie ZS dzielą się na:
a) członków zwyczajnych (czynnych),
b) członków wspierających,
c) członków honorowych.

W naszej organizacji można brać udział w szkoleniach o charakterze proobronnym, podnosić sprawność fizyczną, rozwijać umiejętności strzeleckie itp.. Pogłębiać wiedzę z historii, o Rzeczypospolitej Polskiej, brać udział w badaniach nad historią. Wydawać książki, wydawnictwa, pisać prace naukowe. Zostaniesz aktywnym uczestnikiem zdobywania wiedzy i umiejętności podczas organizowanych różnych form szkolenia.

Poniżej do pobrania w dwóch wersjach (*doc i *pdf) znajduje się wzór deklaracji członkowskiej i kwestionariusza osobowego oraz oświadczenia rodziców / opiekunów prawnych.

— kliknij aby pobrać —

Deklaracja + kwestionariusz – wersja .doc

Deklaracja + kwestionariusz – wersja .pdf

Oświadczenie rodziców – wersja .doc

Oświadczenie rodziców – wersja .pdf