Do Związku Strzeleckiego mogą wstępować: dzieci, młodzież, dorośli.
Członkami ZS mogą być osoby fizyczne.
Członek ZS nie może należeć do innej organizacji strzeleckiej (organizacji strzeleckiej tzn. o podobnym charakterze jak ZS Strzelec, ZS Strzelec OSW, ZS Strzelec J. Piłsudskiego, ZS Strzelec Rzeczypospolitej).
Członkowie ZS dzielą się na członków:
zwyczajnych (czynnych),
honorowych.

ZS jest organizacją zrzeszającą:
Orlęta w wieku 10-16 lat mogą za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych należeć do ZS.
młodzież od 16 roku życia, dorosłych, uznające Statut, w tym cele i zasady działania ZS,
weteranów, byłych żołnierzy i funkcjonariuszy służb mundurowych,
osoby niepełnosprawne.

Członkiem zwyczajnym ZS może zostać każdy obywatel Polski oraz cudzoziemiec zamieszkujący na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, bądź w pobliżu miejsca,
w którym istnieją zagraniczne struktury ZS zakładane z poszanowaniem miejscowego prawa, który posiada odpowiednie warunki moralne i fizyczne, a także wyrazi wolę przynależności do ZS:
jest osobą pełnoletnią, lub ukończył 16 rok życia i uzyskał pisemną zgodę rodzica bądź opiekuna prawnego,
nie jest pozbawiony praw publicznych oraz skazany prawomocnym wyrokiem sądu, ani nie jest w stosunku do niego prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego w rozumieniu właściwych przepisów,
deklaruje wypełniać cele statutowe ZS,
akceptuje statut ZS,
złożył do Zarządu Głównego deklarację członkowską,
wzór deklaracji członkowskiej określa Zarząd Główny.
Członkiem zwyczajnym zostaje się po złożeniu Przyrzeczenia Strzeleckiego w obecności Instruktora ZS. Członek zwyczajny przed przyjęciem do ZS składa Przyrzeczenie Strzeleckie w obecności osoby upoważnionej.
Osoby spełniające wymogi ustępu 1 i 2 przyjmowane są do ZS Uchwałą Zarządu Głównego i kierowane do właściwego oddziału oraz otrzymują przydział służbowy.
Członek zwyczajny wraz z złożeniem Przyrzeczenia Strzeleckiego otrzymuje pierwszy stopień strzelecki – strzelec.

Do Związku Strzeleckiego mogą wstępować:

 • żołnierze służby czynnej i żołnierze rezerwy,
 • funkcjonariusze służb mundurowych,
 • harcerze,
 • członkowie grup survivalowych,
 • członkowie grup rekonstrukcji historycznych,
 • członkowie grup ASG.

Związek Strzelecki swoim członkom zapewnia:

 • udział w szkoleniach o charakterze proobronnym, strzeleckim oraz przygotowanym w dowolnym charakterze (zgodnie z prawem i obyczajem przynależności do ZS),
 • podwyższenie sprawności fizycznej, HIIT (ang. High Intensity Interval Training),
 • doskonalenie umiejętności strzeleckich,
 • pogłębianie wiedzy historycznej
 • praktyczny udział w badaniach historycznych,
 • wydawaniem książek i pisaniem prac naukowych,
 • zostaniesz się aktywnym uczestnikiem zdobywania wiedzy i umiejętności, a także różnych form organizacyjnych.

 

Poniżej do pobrania w dwóch wersjach (*doc i *pdf) znajduje się wzór deklaracji członkowskiej oraz oświadczenia rodziców / opiekunów prawnych.

— kliknij aby pobrać —

 Deklaracja Członka Zwyczajnego (Czynnego) pełnoletniego – wersja .pdf

 Deklaracja Członka Zwyczajnego (Czynnego) pełnoletniego – wersja .doc

 Deklaracja dotyczy Orląt – wersja .pdf

 Deklaracja dotyczy Orląt – wersja .docx

 Deklaracja dotyczy małoletnich powyżej 16 roku życia – wersja .pdf

 Deklaracja dotyczy małoletnich powyżej 16 roku życia – wersja .docx

 Deklaracja dotyczy Członka Honorowego ZS – wersja .pdf

 Deklaracja dotyczy Członka Honorowego ZS – wersja .docx

 

 Oświadczenie rodziców – wersja .pdf

 Oświadczenie rodziców – wersja .doc