Szanowni Państwo!

Serdecznie witamy w dziale przeznaczonym dla tych, którzy nie posiadają informacji o naszej organizacji, a z którą mają kontakt poprzez swoje dzieci.

Związek Strzelecki – patriotyczna i pro-obronna organizacja młodzieży polskiej opierająca się na pracy społecznej swych członków jest bezpośrednim spadkobiercą ideowym i duchowym oraz kontynuatorem Związku Strzeleckiego z lat 1910-1914 i 1919-1939. Związek Strzelecki przygotowując młodzież do służby obywatelskiej kieruje się w swojej działalności jedynie względami dobra Państwa Polskiego, a jako organizacja z ducha i czynu apartyjna, służy tylko dobru Rzeczypospolitej Polskiej. Działalność Związku Strzeleckiego realizowana jest w zakresie wychowania patriotyczno – obywatelskiego, przysposobienia wojskowego i wychowania fizycznego.
Pozwalam sobie zwrócić się do Państwa z gorącą prośbą o wsparcie materialne naszej działalności szkoleniowo – wychowawczej, która w wielu przypadkach, zwłaszcza w mniejszych ośrodkach miejskich, borykających się z dużym bezrobociem, jest jedyną alternatywą dla demoralizujących subkultur młodzieżowych. Dzięki uczestnictwu w zajęciach szkoleniowych organizowanych przez terenowe Oddziały Związku Strzeleckiego zadbamy aby wielu młodych ludzi nie popadło w alkoholizm czy narkomanię lub nie stało się członkami różnych aspołecznych grup subkulturowych. Członkowie Związku Strzeleckiego, kształtując swoją postawę obywatelską w oparciu o wartości, o których mowa w Prawie i Przyrzeczeniu Strzeleckim są aktywnymi uczestnikami życia publicznego w swych “małych ojczyznach”.

Aby osiągnąć możliwie najlepsze efekty w pracy wychowawczo – szkoleniowej potrzebne są fundusze. Niestety, członków Związku Strzeleckiego zwyczajnie nie stać na płacenie wysokich składek członkowskich. Zresztą chyba żadne stowarzyszenie w Polsce nie utrzymuje się wyłącznie ze składek członkowskich. Proszę pamiętać, iż lwia część członków to uczniowie szkół średnich oraz studenci wywodzący się z niezamożnych rodzin.

Bardzo ważną sprawą jest pokrycie kosztów dojazdu na ogólnopolskie zgrupowania szkoleniowe organizowane dla strzelców z różnych Oddziałów. Mają one miejsce kilka razy w roku. Koszty samych zgrupowań zwykle są pokrywane tylko w części z dotacji. Jednak nie wszyscy zainteresowani strzelcy mogą w nich brać udział ze względu na wysokie koszty dojazdu itp. Większość wyposażenia i umundurowania strzelcy muszą kupić sami. Niemałe to koszty. Im lepsze wyposażenie tym lepsze efekty szkoleniowe. Potrzebne są zwłaszcza bezprzewodowe środki łączności oraz atrapy broni i środki pozoracji pola walki. To tylko niektóre, najistotniejsze potrzeby. Jest ich dużo więcej. Każda kwota nam przekazana na wsparcie działalności statutowej jest niezwykle cenna i istotna. Żadna złotówka nie zostanie zmarnowana.

Sponsorzy wspierając działalność Związku Strzeleckiego kształtują swój pozytywny wizerunek, co niewątpliwie jest bardzo istotne dla każdej “Firmy” z punktu widzenia PR. Myślę, że tak symboliczny gest pozwoli – choć w części – przywrócić Państwu utracone poczucie bezpieczeństwa poprzez pewność, że młodzież zamiast demolowaniem mienia społecznego i prywatnego (z nudów) zajmie się jakże ciekawą i pożyteczną działalnością. Dodatkowo dla tejże młodzieży będzie szansą na inne życie. Społeczności lokalne pozyskają zaś aktywnych w życiu społecznym obywateli.

O Związku Strzeleckim (jak było, jak jest)

Jesteśmy organizacją, której korzenie sięgają 1908 roku. Wtedy to z inicjatywy Józefa Piłsudskiego w zaborze austriackim stworzono struktury organizacji ZWC. Następnie powołano Związek Strzelecki, który stał się kuźnią kadr odrodzonego Wojska Polskiego. Z szeregów Związku Strzeleckiego w 1914 roku powstały Legiony Polskie. Przeszkolone osoby w Związku Strzeleckim znakomicie sprawdziły się jako żołnierze walczący o Niepodległą.

Z szeregów Związku Strzeleckiego wywodziło się także wielu przyszłych generałów oraz znaczących osób w życiu publicznym II Rzeczypospolitej. W 1939 roku Związek Strzelecki był największą organizacją skupiająca młodzież, liczył ponad pięćset tysięcy swych członków. Szkolenie prowadzone w Związku Strzeleckim było uzgodnione i prowadzone pod nadzorem Wojska Polskiego.

Okres po 1945 roku nie sprzyjał odrodzeniu się takim organizacjom jak Związek Strzelecki. Władze PRL-u nie zezwoliły na utworzenie organizacji, która mogłaby stać się konkurencją dla upartyjnionych przybudówek w postaci stowarzyszeń młodzieżowych. Związek Strzelecki narodził się ponownie w 1994 roku. Pierwotnie główną siedzibą władz ZS był Radom, następnie Warszawa, Łódź. Obecnie ponownie siedzibą władz ZS jest Radom.

Związek Strzelecki zarejestrowany jest w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000239467.

Młodzież należąca do Związku Strzeleckiego szkoli się w następującym zakresie:
– musztra,
– bronioznawstwo,
– terenoznawstwo,
– pierwsza pomoc,
– walka wręcz,
– taktyka wojskowa,
– łączność.
Integralnymi częściami systemu szkolenia są także zajęcia kształtujące sprawność fizyczną oraz wychowanie patriotyczne. Wszystkie te elementy kształtują umiejętności w zakresie dyscypliny i działania w zespole.

Ile to kosztuje? Członkowie zwyczajni (czynni) Związku Strzeleckiego płacą składki miesięczne w kwocie:
3 zł uczeń, student, osoba niepracująca,
5 zł osoba pracująca.

Związek Strzelecki nie zatrudnia pracowników, wszyscy członkowie pracują społecznie.

Liczymy na Państwa pomoc!

Związek Strzelecki utrzymuje się z wpłat członków oraz dofinansowania otrzymywanego z organów administracji państwowej, samorządowej a także od prywatnych sponsorów. Ubiegamy się o uzyskanie statusu organizacji pożytku publicznego.

Posiadamy podpisane porozumienie z MON.

Jeśli ktoś z Państwa chciałby wesprzeć naszą działalność prosimy o wpłaty na konto Związku Strzeleckiego nr:
18 2130 0004 2001 0351 3991 0001

Jeśli życzą sobie Państwo, aby wpłata była przeznaczona na określony cel statutowy