Kodeks Etyki
Związku Strzeleckiego

Rozdział I

Przepisy ogólne

§ 1

1. Niniejszy Kodeks wyznacza zasady postępowania członków Związku Strzeleckiego, zwanych dalej Strzelcami.

2. Zasady określone niniejszym Kodeksem dotyczą wszystkich Strzelców, niezależnie od stopnia strzeleckiego, ani funkcji.

§ 2

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Kodeksie Strzelec powinien kierować się zasadami ustalonymi w uchwałach władz Związku Strzeleckiego, przepisach prawa powszechnie obowiązującego, normach zwyczajowych przyjętych przez środowisko strzeleckie oraz zasadami współżycia społecznego.

§ 3

Zasady Kodeksu obowiązują odpowiednio Orlęta Związku Strzeleckiego.

Rozdział II

Zasady godności i etyki strzeleckiej

§ 4

Strzelec odpowiada dyscyplinarnie za uchybienie etyce strzeleckiej lub naruszenie godności strzeleckiej podczas działalności strzeleckiej oraz publicznej.

§ 5

1. Strzelec jest obowiązany współdziałać w przestrzeganiu przez Strzelców zasad etyki i strzeżeniu godności strzeleckiej.

2. Strzelec może zwrócić uwagę innemu Strzelcowi, który narusza powyższe zasady.

3. Strzelec nie może akceptować, tolerować, ani lekceważyć zachowań innych Strzelców naruszających prawo lub zasady etyki strzeleckiej.

§ 6

1. Z członkostwem w Związku Strzeleckim nie wolno łączyć takich zajęć, które:

a) uwłaczałyby godności strzeleckiej,

b) naruszałyby zaufanie publiczne do Związku Strzeleckiego.

2. Strzelec nie może należeć do innej organizacji strzeleckiej.

§ 7

Strzelec nie może usprawiedliwiać naruszenia zasad etyki i godności strzeleckiej powoływaniem się na poczynione przez innych Strzelców polecenia lub sugestie.

§ 8

Strzelec powinien kierować się w działaniu należytą uczciwością, rzetelnością, odpowiedzialnością, odwagą i ofiarnością, a obowiązki wykonywać według najlepszej woli i wiedzy.

§ 9

1. Strzelec nie może umyślnie działać na szkodę Związku Strzeleckiego.

2. Strzelec nie może wykorzystywać członkostwa w Związku Strzeleckim do celów prywatnych, o ile są one rozbieżne z interesami Związku Strzeleckiego.

§ 10

W ramach czynności podejmowanych bezpośrednio z tytułu członkostwa w Związku Strzeleckim Strzelec pozostaje apolityczny.

§ 11

Strzelec powinien doskonalić i uzupełniać swoją wiedzę i umiejętności, a także dbać o sprawność fizyczną.

§ 12

Strzelec rzetelnie wykonuje polecenia przełożonych Strzelców, chyba że są one sprzeczne z prawem, zasadami etyki i godności strzeleckiej lub zasadami współżycia społecznego.

§ 13

Strzelec traktuje inne osoby z należytym szacunkiem.

§ 14

Przełożony powinien w miarę możliwości udzielać pomocy innym Strzelcom w realizacji zadań oraz wspierać w rozwiązywaniu ich problemów osobistych.

§ 15

Przełożony powinien dawać podwładnym przykład nienagannego zachowania zgodnego z zasadami etyki i godności strzeleckiej.

§ 16

Przełożony powinien zapewniać podległym właściwe warunki wykonywania zadań i rozwoju oraz dbać o atmosferę panującą wśród podwładnych i dobre stosunki międzyludzkie.

§ 17

Kierując działaniami podwładnych przełożony powinien wydawać jasne i zrozumiałe polecenia oraz inspirować i motywować ich do działania.

§ 18

Przełożony oceniając podwładnych jest obowiązany kierować się jasno określonymi i znanymi im kryteriami oraz sprawiedliwością i obiektywizmem.

Rozdział III

Kary i postępowanie dyscyplinarne

§ 19

Przepisy niniejszego Kodeksu mają na celu takie ukształtowanie postępowania
dyscyplinarnego, aby:

a) Strzelec naruszający zasady etyki i godności strzeleckiej został pociągnięty do odpowiedzialności dyscyplinarnej, a Strzelec niewinny nie poniósł tej odpowiedzialności,

b) przez trafne zastosowanie środków przewidzianych w niniejszym Kodeksie oraz ujawnienie okoliczności sprzyjających naruszeniom zasad etyki i godności strzeleckiej zostały osiągnięte cele w zakresie kształtowania postaw zgodnych z wartościami określonymi w Statucie Związku Strzeleckiego,

c) rozstrzygnięcie sprawy nastąpiło w rozsądnym terminie.

§ 20

Podstawę wszelkich rozstrzygnięć powinny stanowić prawdziwe ustalenia faktyczne.

§ 21

Przed nałożeniem na Strzelca kary dyscyplinarnej należy umożliwić mu złożenie wyjaśnień i przedstawienie dowodów na ich poparcie.

§ 22

Organ nakładający karę kształtuje swoje przekonanie na podstawie wszystkich
przeprowadzonych dowodów, ocenianych swobodnie z uwzględnieniem zasad
prawidłowego rozumowania oraz wskazań wiedzy i doświadczenia życiowego.

§ 23

Strzelcowi, przeciwko któremu prowadzone jest postępowanie dyscyplinarne przysługuje prawo ustanowienia pełnomocnika, o czym należy go pouczyć przed umożliwieniem złożenia wyjaśnień.

§ 24

1. W razie działania na szkodę Związku Strzeleckiego lub w razie naruszenia przez Strzelca zasad etyki i godności strzeleckiej na Strzelca można nałożyć karę:

a) upomnienia,

b) nagany,

c) wykluczenia ze Związku Strzeleckiego,

d) pozbawienia całości lub części praw członkowskich, w tym zakaz pełnienia określonych funkcji, na okres do 4 lat.

2. Karę określoną w ust. 1 lit. d można nałożyć tylko na Strzelców pełniących funkcje dowódcze.

§ 25

1. Uprawnionymi do stosowania kar są:

a) w stosunku do Strzelców niepełniących funkcji dowódczych – Zarząd Oddziału,

b) w stosunku do Strzelców pełniących funkcje dowódcze – Zarząd Główny,

c) w stosunku do członków Zarządu Głównego – Walne Zebranie.

2. Komendant Główny może zawiesić Strzelca pełniącego funkcje dowódcze w pełnieniu określonych funkcji oraz w prawach Strzelca do czasu zakończenia postępowania, a właściwy Komendant Oddziału Strzelca, jeśli ze względu na rodzaj przewinienia przemawiają za tym względy wychowawcze lub dobro Związku Strzeleckiego – pod warunkiem jednoczesnego skierowania sprawy do Zarządu Głównego. Okres zawieszenia wraz z decyzją rozstrzygającą nie może trwać dłużej niż trzy miesiące.

§ 26

1. Kara upomnienia lub nagany ulega zatarciu po upływie roku od prawomocnego ukarania, a kara pozbawienia praw członkowskich – po upływie roku od jej zakończenia.

2. Wykluczenie ze Związku Strzeleckiego powoduje pozbawienie praw członkowskich, utratę stopni i odznak organizacyjnych.

3. Wykluczonemu ze Związku Strzeleckiego przysługuje prawo ponownego ubiegania się o członkostwo w Związku Strzeleckim po okresie minimum dwóch lat od zastosowania kary.

§ 27

Strzelcowi ukaranemu przysługuje prawo złożenia odwołania w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia o ukaraniu:

a) od decyzji osoby kierującej Oddziałem – do Zarządu Głównego,

b) od decyzji Komendanta Głównego – do Walnego Zebrania za pośrednictwem Głównej Komisji Rewizyjnej,

c) od decyzji Zarządu Głównego – do Walnego Zebrania za pośrednictwem Głównej Komisji Rewizyjnej.

§ 28

Od decyzji podjętych w trybie odwoławczym odwołanie nie przysługuje.

§ 29

1. Kara dyscyplinarna jest nakładana w formie uchwały.

2. Do uchwał nakładających kary dyscyplinarne stosuje się przepis odrębne, o ile niniejszy Kodeks nie stanowi inaczej.

3. Uchwała w sprawie nałożenia kary dyscyplinarnej powinna spełniać ogólne wymogi dotyczące uchwał uregulowane przez przepisy odrębne, a ponadto zawierać:

a) imię, nazwisko oraz Oddział, do którego należy ukarany,

b) przytoczenie opisu oraz kwalifikacji prawnej czynu zarzuconego ukaranemu,

c) rozstrzygnięcie organu nakładającego karę,

d) wskazanie zastosowanych przepisów niniejszego Kodeksu.

§ 30

W razie otrzymania odwołania, Główna Komisja Rewizyjna wzywa organ, który nałożył karę do przedstawienia uchwały nakładającej karę dyscyplinarną oraz może:

a) z urzędu uchylić karę, jeśli uzna, że kara została nałożona bezpodstawnie;

b) przedstawić odwołanie wraz z otrzymaną uchwałą Walnemu Zebraniu podczas najbliższych obrad.

§ 31

1. Podczas postępowania dyscyplinarnego przed Walnym Zebraniem jako organem drugiej instancji kolejno:

a) Przewodniczący Walnego Zebrania w rozumieniu przepisów odrębnych, zwany dalej Przewodniczącym, odczytuje uchwałę o nałożeniu kary dyscyplinarnej i odwołanie wraz z uzasadnieniem, jeżeli zostało sporządzone;

b) Przewodniczący udziela głosu przedstawicielowi podmiotu, który nałożył karę;

c) Przewodniczący udziela głosu pełnomocnikowi ukaranego i ukaranemu;

d) przeprowadzane jest głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały o utrzymaniu rozstrzygnięcia organu pierwszej instancji.

2. Uchwała, o której mowa w ust. 1 lit. d zapada większością trzech piątych ogólnej liczby głosów Strzelców obecnych. Niepodjęcie uchwały jest równoznaczne z uchyleniem kary.

3. Ust. 1 lit. a nie stosuje się, jeżeli uchwała o nałożeniu kary dyscyplinarnej i odwołanie zostały przedstawione wszystkim Strzelcom najpóźniej w terminie 7 dni przed terminem Walnego Zebrania.