Statut ZS z (26 maja 2018 roku) – wersja PDF

Poprzedni Statut ZS z 27 października 2017 roku (nieaktualny) – wersja PDF

STATUT
ZWIĄZKU STRZELECKIEGO

Szydłowiec, dnia 26 maja 2018 roku

 

STATUT ZWIĄZKU STRZELECKIEGO

Preambuła

Związek Strzelecki jest zarejestrowanym i posiadającym osobowość prawną stowarzyszeniem, mogącym używać skrótu ZS, działającym na podstawie ustawy z dnia
7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz innych ustaw. Jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem osób, które swoim działaniem chcą przyczyniać się do upowszechniania wartości patriotycznych i proobronnych, działających w oparciu o niniejszy Statut oraz regulaminy zatwierdzane przez Zarząd Główny Związku Strzeleckiego.

Jest bezpośrednim spadkobiercą ideowym i duchowym Związku Strzeleckiego
z lat 1910-1914 i 1919-1939, którego celem jest rozwijanie i propagowanie inicjatyw,
postaw i działań sprzyjających rozwojowi dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

Związek Strzelecki przygotowując Polaków do służby obywatelskiej kieruje się w swojej działalności dobrem Państwa Polskiego, a jako organizacja z ducha i czynu apolityczna,
służy tylko dobru Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1

1.       ZS posiada osobowość prawną i jest zawiązany na czas nieokreślony.

2.       Terenem działania ZS jest Rzeczpospolita Polska oraz kraje, w których znajdują się skupiska Polaków, z poszanowaniem miejscowego prawa.

3.       ZS działa zgodnie z niniejszym statutem oraz z obowiązującymi przepisami prawa.

4.       Siedzibą ZS jest miasto Radom.

5.       ZS jest stowarzyszeniem otwartym dla wszystkich bez względu na pochodzenie,
rasę czy wyznanie.

6.       ZS może być członkiem innych organizacji krajowych lub zagranicznych.

7.       Działalność ZS oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej swoich członków.

8.       ZS powołuje terenowe jednostki organizacyjne (Oddziały) – na zasadach określonych statutem.

9.       Terenowe jednostki organizacyjne posiadają osobowość prawną po uzyskaniu rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

10.     ZS i terenowe jednostki organizacyjne mogą prowadzić działalność gospodarczą
oraz zatrudniać pracowników do realizacji określonych zadań.

11.     Pracownicy ZS niebędący jego członkami nie korzystają z uprawnień statutowych ZS.

12.     ZS jest organizacją zrzeszającą:

1)        osoby od 16 roku życia, uznające cele i zasady działania ZS,

2)        weteranów, byłych żołnierzy i funkcjonariuszy służb mundurowych,

3)        osoby niepełnosprawne,

4)        Orlęta – osoby w wieku 10-16 lat mogą za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych należeć do ZS. Osoby te nie mają czynnego i biernego prawa wyborczego.

§ 2

1.       ZS posiada:

1)        godło – Orzeł Strzelecki, jest nim orzeł w koronie ze złotymi: koroną, dziobem, łapami orła i stylizowaną literą “S” umieszczoną na tarczy amazonek, zgodnie z graficznym wzorem,

2)        flagę, trójkolorową (biało–czerwono–zieloną), według wzoru używanego w Związku Strzeleckim w okresie II Rzeczypospolitej, zgodnie z graficznym wzorem,

3)        hymn, jest nim pierwsza zwrotka wraz z refrenem pieśni “Marsz Pierwszej Brygady”,

4)        logo, zgodnie z graficznym wzorem.

2.       ZS może posiadać:

1)        sztandary i proporce przysługują Zarządowi Głównemu i terenowym jednostkom organizacyjnym (Oddziałom). Wzory sztandarów i proporców, zasady
ich przyznawania oraz posiadania określa Zarząd Główny,

2)        mundur organizacyjny – podstawowy ubiór organizacyjny członków ZS.
Wzory mundurów organizacyjnych oraz sposoby ich używania określa
Regulamin Mundurowy i Stopni ZS oraz Instrukcja Pracy Orląt ZS.

§ 3

1.       ZS ma prawo używać własnych pieczęci i odznak organizacyjnych na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.

2.       Odznakami organizacyjnymi ZS są:

1)        Znaczek Orląt – przeznaczony dla Orląt ZS przedstawiający orła, z napisem “Orlęta Związku Strzeleckiego”, zgodnie
z graficznym wzorem,

2)        Orzeł Strzelecki – przeznaczony dla członków ZS, którzy złożyli Przyrzeczenie Strzeleckie, umieszczony na tarczy
w czerwonym polu, zgodnie z graficznym wzorem.

3.       Wzory odznak organizacyjnych, zasady przyznawania oraz sposób ich używania określa Zarząd Główny.

§ 4

ZS może nadawać stopnie strzeleckie i tytuły zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 5

Terenowe jednostki organizacyjne – Oddziały ZS mogą przyjmować nazwy i imiona.
Zasady i tryb nadawania nazw i imion Oddziałom określa Zarząd Główny.

Rozdział 2

Cele ZS oraz formy ich realizacji

§ 6

Cele ZS

1.    Głównym celem ZS jest: krzewienie świadomości narodowej i kulturowej w oparciu
o takie wartości jak: BÓG–HONOR–OJCZYZNA, podtrzymywanie i kontynuowanie tradycji Związku Strzeleckiego, działanie na rzecz wychowania obywatelskiego opartego na ideologii państwowotwórczej i dyscyplinie społecznej wynikających ze wskazań Założyciela i Pierwszego Komendanta Głównego Związku Strzeleckiego –
Józefa Piłsudskiego zapisanych na trwałe w Prawie i Przyrzeczeniu Strzeleckim, działanie na rzecz współpracy z organami władzy publicznej, administracji rządowej
i samorządowej, placówkami oświaty i wychowania, Wojskiem Polskim innymi służbami mundurowymi, Kościołem Katolickim i innymi Kościołami oraz związkami wyznaniowymi, a także z organizacjami społecznymi i podmiotami, których cele i działalność nie są sprzeczne z celami ZS.

2.    Pozostałe cele realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, to:

1)        prowadzenie działalności informacyjnej o zasadach naboru do służb mundurowych przede wszystkim w Siłach Zbrojnych RP, Policji, Straży Pożarnej, Straży Granicznej oraz pomocy w uzyskaniu odpowiednich kwalifikacji,

2)        popularyzowanie wiedzy i umiejętności z zakresu wojskowości, strzelectwa sportowego, z zakresu musztry, struktury oddziałów wojskowych, sztuki przetrwania, taktyki, umiejętności bezpiecznego posługiwania się bronią,

3)        podnoszenie umiejętności strzeleckich członków ZS,

4)        zrzeszanie osób o zainteresowaniach kolekcjonerskich, w szczególności związanych
z historią wojskowości, historią rozwoju wojskowej myśli technicznej itp.,

5)        kształtowanie u członków ZS patriotyzmu i walorów moralnych, poczucia godności osobistej, zrozumienia zasad dyscypliny i solidarności oraz potrzeb sumiennego wypełniania obowiązków społecznych i obywatelskich,

6)        przekazywanie i propagowanie wiedzy historycznej i tradycji oręża Wojska Polskiego,

7)        prowadzenie szkoleń dla członków ZS w zakresie służby informacyjnej oraz służby porządkowej i organizatora imprez masowych po spełnieniu odpowiednich wymagań,

8)        krzewienie zasad bezpiecznego i sprawnego posługiwania się bronią palną, upowszechnianie wiedzy o obowiązujących przepisach dotyczących dostępu do broni i amunicji, w szczególności o ustawie z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji,

9)        popularyzowanie sportów strzeleckich w zakresie sztuk walki poprzez szkolenia
i formy zawodów w strzelectwie odbywających się na strzelnicach,

10)    wpieranie członków ZS w zakresie kolekcjonerstwa broni, pamiątek historycznych
z okresu różnych epok dotyczące prowadzonych wojen,

11)    budowa i adaptacja obiektów szkoleniowych (obiektów sportowych, stadionów, boisk i strzelnic),

12)    działanie na rzecz strzelectwa, sportu strzeleckiego i kolekcjonerstwa broni,

13)    udzielanie doraźnej pomocy ofiarom klęsk żywiołowych, katastrof, konfliktów zbrojnych i wojen na obszarze Polski,

14)    działanie na rzecz wspierania ratownictwa i ochrony ludności,

15)    współdziałanie z właściwymi organami administracji, w tym z właściwymi służbami mundurowymi, na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym,

16)    działanie na rzecz nauki, kultury, sztuki, edukacji, ochrony i promocji zdrowia, dziedzictwa narodowego, kultu religijnego, w tym m.in. chrześcijaństwa,

17)    tworzenie warunków do uprawiania sportu zarówno przez dzieci, młodzież szkolną oraz osoby niepełnosprawne,

18)    działanie na rzecz turystyki i krajoznawstwa, ekologii, ochrony środowiska i zwierząt,

19)    działanie na rzecz rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, pomocy społecznej,
w tym w szczególności rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej,

20)    działanie wspomagające rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości społecznej, promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej, w szczególności osób pozostających bez pracy lub zagrożonych zwolnieniem z pracy,

21)    działanie na rzecz kombatantów i osób represjonowanych, promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą, pomoc Polonii i Polakom,

22)    działanie na rzecz integracji europejskiej, rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, wspieranie wolontariatu, przeciwdziałanie uzależnieniom
i patologiom społecznym oraz działalności charytatywnej,

23)    upowszechnianie ochrony wolności, praw człowieka, swobód obywatelskich oraz działań wspomagających rozwój demokracji.

§ 7

Formy realizacji celów statutowych

ZS realizuje swoje cele statutowe w ramach działalności nieodpłatnej i odpłatnej
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa:

1.    Działalność nieodpłatna Związku Strzeleckiego:

1)        rozwijanie działalności patriotycznej i proobronnej społeczeństwa i swoich członków,

2)        organizowanie konkursów wiedzy z zakresu historii Polski, pikników o charakterze patriotycznym, historycznym, pokazów historycznego umundurowania i uzbrojenia żołnierza polskiego, naukę pieśni patriotycznych,

3)        organizowanie i wspieranie wystaw broni, wystaw kolekcji broni, szerzenie wiedzy
o broni palnej i bezpiecznego obchodzenia się z nią,

4)        prowadzenie współpracy na rzecz integracji europejskiej, realizację programów
i projektów z europejskimi instytucjami i partnerami samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi,

5)        prowadzenie wykładów, kursów, ćwiczeń, obozów i innych form edukacji proobronnej,

6)        współdziałanie z władzami państwowymi i samorządowymi oraz instytucjami powołanymi do działania w zakresie obronności państwa, ochrony i bezpieczeństwa publicznego, placówkami oświaty i wychowania, w zakresie realizacji programu wychowania ogólnego i obywatelskiego młodzieży,

7)        wyszkolenie proobronne (prowadzenie wykładów, ćwiczeń, kursów i obozów, szkolenie komendantów i instruktorów),

8)        organizację wszelkiego rodzaju imprez, wyjazdów, wycieczek, uroczystości i rocznic,

9)        działalność kulturalną, edukacyjną, sportową, wydawniczą, stypendialną, informacyjną i promocyjną,

10)    udział w różnego typu uroczystościach o charakterze patriotycznym,
w uroczystościach państwowych i narodowych oraz religijnych,

11)    organizowanie i prowadzenie ćwiczeń i obozów dla dzieci i młodzieży,

12)    organizowanie różnych przedsięwzięć w celu kształtowania i propagowania zdrowego trybu życia i podnoszenia sprawności fizycznej,

13)    tworzenie i wspieranie działalności ośrodków szkoleniowych służących podwyższaniu wiedzy i umiejętności członków ZS oraz nadawanie, uprawnień
i zaświadczeń,

14)    pozyskiwanie mienia ruchomego i nieruchomego na działalność szkoleniową,

15)    organizacja imprez, konferencji i wykładów,

16)    promowanie idei ZS z wykorzystaniem Internetu,

17)    promocja i organizacja wolontariatu, działalność leczniczą i rehabilitacyjną,

18)    sprzedaż wyrobów wytworzonych w ramach celów statutowych, szczególnie wytworzonych przez osoby zagrożone wykluczeniem społecznym zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa,

19)    upowszechnianie czynnego uprawiania sportu jako sposobu na rozwój własnej osobowości, szczególnie wśród dzieci i młodzieży, promujący zdrowy styl życia, wolny od uzależnień.

2.    Działalność odpłatna Związku Strzeleckiego:

1)        organizowanie szkoleń, kursów i zawodów,

2)        odpłatność za legitymacje, książeczki itp.,

3)        wpłaty za materiały szkoleniowe,

4)        organizowanie rekonstrukcji historycznych,

5)        inne opłaty (wynagrodzenia) pobierane od beneficjentów do wysokości poniesionych kosztów, w ramach działań statutowych mieszczących się w sferze pożytku publicznego określonych w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Rozdział 3

Członkostwo

§ 8

1.    Członkami ZS mogą być osoby fizyczne.

2.    Członek ZS nie może należeć do innej organizacji strzeleckiej.

3.    Członkowie ZS dzielą się na:

1)        zwyczajnych (czynnych),

2)        honorowych.

§ 9

1.    Członkiem zwyczajnym ZS może zostać każdy obywatel Polski oraz cudzoziemiec zamieszkujący na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, bądź w pobliżu miejsca,
w którym istnieją zagraniczne struktury ZS zakładane z poszanowaniem miejscowego prawa, który posiada odpowiednie warunki moralne i fizyczne, a także wyrazi wolę przynależności do ZS:

1)        jest osobą pełnoletnią, lub ukończył 16 rok życia i uzyskał pisemną zgodę rodzica bądź opiekuna prawnego,

2)        nie jest pozbawiony praw publicznych oraz skazany prawomocnym wyrokiem sądu, ani nie jest w stosunku do niego prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego w rozumieniu właściwych przepisów,

3)        deklaruje wypełniać cele statutowe ZS,

4)        akceptuje statut ZS,

5)        złożył do Zarządu Głównego deklarację członkowską,

6)        wzór deklaracji członkowskiej określa Zarząd Główny.

2.    Członkiem zwyczajnym zostaje się po złożeniu Przyrzeczenia Strzeleckiego w obecności Instruktora ZS. Członek zwyczajny przed przyjęciem do ZS składa Przyrzeczenie Strzeleckie w obecności osoby upoważnionej.

3.    Osoby spełniające wymogi ustępu 1 i 2 przyjmowane są do ZS Uchwałą Zarządu Głównego i kierowane do właściwego oddziału oraz otrzymują przydział służbowy.

4.    Członek zwyczajny wraz z złożeniem Przyrzeczenia Strzeleckiego otrzymuje pierwszy stopień strzelecki – strzelec.

§ 10

Osoby, które ukończyły 10 lat, a jeszcze nie mają lat 16, zwane Orlętami, nie mogą zostać członkami zwyczajnymi ZS, ale po uzyskaniu pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego mogą uczestniczyć w zajęciach organizowanych przez ZS w ramach działania Drużyny Orląt w sposób i na zasadach określonych w Regulaminie Organizacyjnym Orląt ZS po złożeniu Przyrzeczenia Orląt i przy zachowaniu Prawa Orląt.

§ 11

ZS jest organizacją apolityczną, a jego członkowie jako strzelcy nie mają prawa brania udziału w wystąpieniach partii politycznych oraz wykorzystywania w tym celu wizerunku ZS.

§ 12

Członkowie zwyczajni ZS, mają prawo:

1)        uczestniczenia w Walnym Zebraniu z biernym i czynnym prawem wyborczym,

2)        zgłaszania propozycji wniosków,

3)        korzystania z dorobku i majątku ZS na zasadach określonych przez ZS,

4)        noszenia munduru i odznak zatwierdzonych przez ZS oraz innych odznak zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa,

5)        uczestniczenia we wszystkich formach działalności ZS,

6)        korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Główny,

7)        uzyskania tytułu Instruktora ZS po ukończeniu 18 roku życia i uzyskania potwierdzenia kwalifikacji określonych w Regulaminie Organizacyjnym ZS
i zatwierdzeniu przez Zarząd Główny.

§ 13

1.       Członkiem honorowym ZS może zostać osoba fizyczna o szczególnych zasługach dla ZS, jego działalności i rozwoju, niebędąca jego członkiem, która ukończyła 18 lat i nie jest pozbawiona praw publicznych.

2.       Członkiem honorowym staje się po podjęciu Uchwały przez Zarząd Główny, na wniosek Zarządu terenowej jednostki organizacyjnej – Oddziału.

3.       Członek honorowy ma prawo do uczestnictwa we wszystkich formach działalności ZS
za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

4.       Członek honorowy jest zwolniony z płacenia składek członkowskich.

§ 14

1.       Członkowie zwyczajni  ZS mają obowiązek:

1)        dbać o dobre imię i dobro ZS, kierować się zasadami określonymi w Prawie
i Przyrzeczeniu Strzeleckim,

2)        stosować się do postanowień statutu, regulaminów i uchwał Władz ZS,

3)        brać czynny udział w życiu ZS,

4)        opłacać w terminie składki członkowskie,

5)        nosić mundur i odznaki,

6)        godnie reprezentować ZS,

7)        dbać o powierzone mienie, w tym mienie ZS, a w przypadku wystąpienia uszkodzenia lub szkody do ich naprawy albo pokrycia kosztów.

2.       Osoby, które nie ukończyły 16 roku życia, a złożyły deklarację uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Drużynę Orląt ZS (Orlęta), a rodzic lub opiekun prawny wyraził pisemną zgodę na uczestnictwo w zajęciach organizowanych przez Drużynę Orląt ZS
mają obowiązek:

1)        dbać o dobre imię Orląt ZS, kierować się zasadami określonymi w Prawie
i Przyrzeczeniu Orląt ZS,

2)        stosować się do postanowień zawartych w Regulaminie Organizacyjnym Orląt ZS,

3)        brać czynny udział w działalności Drużyny Orląt ZS,

4)        nosić mundur i odznaki,

5)        godnie reprezentować Drużynę Orląt ZS,

6)        dbać o powierzone mienie, w tym mienie ZS.

§ 15

1.    Za osiągnięcia w pracy na rzecz ZS członkowie ZS mogą być wyróżniani i nagradzani.

2.    Formy, rodzaje oraz zasady wyróżnień i nagród określa szczegółowo Regulamin Organizacyjny ZS.

3.    Najwyższym wyróżnieniem ZS jest Krzyż “Za Zasługi dla Związku Strzeleckiego”.

§ 16

PRAWO ORLĄT ZS

                1.       Kocham Polskę i pragnę służyć jej wszystkimi siłami.

                2.       Dbam o honor i dobre imię Orląt.

                3.       Jestem dobrym synem/córką i kolegą/koleżanką.

                4.       Pokonuję wytrwale wszelkie trudności.

                5.       Jestem odważny w słowie i czynie.

                6.       Chcę być pożytecznym obywatelem i ofiarnym żołnierzem.

§ 17

PRZYRZECZENIE ORLĄT ZS (ŚLUBOWANIE)

Przyrzekam postępować stale według Prawa Orląt,

aby stać się godnym tych Orląt,

które przelaną swą krwią serdeczną

wskazały nam jak kochać ziemię ojczystą,

jak żyć dla niej i umierać.

Każda osoba składająca Przyrzeczenie Orląt ZS ma prawo do dopowiedzenia słów:

“Tak mi dopomóż Bóg”

§ 18

PRAWO STRZELECKIE

                1.  Dobro i pomyślność niepodległej Rzeczypospolitej Polskiej jest pierwszym
i najwyższym prawem strzeleckim.

                2.  Strzelec służy Rzeczypospolitej i jest dla niej gotów do wszelkich poświęceń.

                3.  Strzelec jest wzorowym obywatelem, a jeżeli zajdzie taka potrzeba – żołnierzem Rzeczypospolitej Polskiej.

                4.  Strzelec jest człowiekiem honoru, charakteryzują go wysokie wartości moralne.

                5.       Strzelec drogą szkolenia indywidualnego i zbiorowego kształtuje swoją osobowość
i charakter, jest wytrwały, zdyscyplinowany, mężny i śmiały.

                6.  Strzelec postępuje uczciwie wobec każdego człowieka, jest uczynny, koleżeński
i ofiarny.

                7.  Strzelec karnie, sumiennie i ściśle wypełnia rozkazy swoich przełożonych i władz Związku Strzeleckiego, wkładając w ich wykonanie całą swoją inicjatywę.

                8.  Strzelec czynem i zachowaniem popularyzuje w swym środowisku ideały braterstwa
i służby.

                9.  Strzelec działa w myśl ideałów strzeleckich, w duchu dyscypliny i porządku organizacyjnego.

              10. Strzelec nieustannie pogłębia swą wiedzę oraz doskonali sprawność fizyczną
i umiejętności.

§ 19

PRZYRZECZENIE STRZELECKIE

Ja …………………………………. wstępując w szeregi Związku Strzeleckiego przyrzekam i ślubuję:
Przez całe życie dobro Rzeczypospolitej Polskiej nad wszystko inne, wyższe dla mnie będzie, niepodległości jej zawsze bronić gotów będę do ostatniej kropli krwi, służyć będę Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej do ostatniego tchu, a wszystkie moje czyny i zamiary tej najwyższej służbie podporządkowane będą.

Przyrzekam i ślubuję:

Powinności moje, jako członek Związku Strzeleckiego z dobrą wolą i wiarą wypełniać, prawa strzeleckiego gorliwie przestrzegać, rozkazy przełożonych w Związku Strzeleckim karnie
i chętnie wykonywać. Wszystko, co teraz przyrzekam, w sumieniu moim do głębi zważyłem, że tych przyrzeczeń dotrzymam – przysięgam, a przysięgę moją stwierdzam uroczystym słowem honoru żołnierskiego, obywatela i wolnego uczciwego człowieka.

Każda osoba składająca Przyrzeczenie Strzeleckie ma prawo do dopowiedzenia słów:

“Tak mi dopomóż Bóg”

§ 20

Członkostwo w ZS ustaje na skutek:

1)        skreślenia z listy członków Zarządu Głównego w przypadku:

a)        wystąpienia z ZS,

b)        śmierci,

c)        nieopłacenia składki członkowskiej w określonym terminie,

2)        wykluczenia z szeregów ZS Uchwałą Zarządu Głównego w przypadku:

a)        umyślnego naruszenia postanowień Statutu ZS,

b)        działania na szkodę ZS,

c)        nagannej postawy etycznej,

3)        rozwiązania się ZS.

§ 21

Wystąpienie z ZS następuje w drodze złożenia stosownego oświadczenia, zgodnie
z przydziałem służbowym, osobie kierującej jednostką organizacyjną ZS – Komendantowi Oddziału.

§ 22

1.       Skreślenie z listy członków ZS może nastąpić w przypadku niewypełniania obowiązków członkowskich.

2.       Decyzję o skreśleniu z listy członków ZS podejmuje Zarząd Główny, po wcześniejszym uprzedzeniu o takim zamiarze i umożliwieniu złożenia wyjaśnień, zgodnie z przydziałem służbowym.

3.       Od decyzji o skreśleniu z listy członków ZS przysługuje prawo odwołania na zasadach określonych w paragrafie 24.

§ 23

1.       Wobec członków ZS, naruszających zapisy statutu ZS paragraf 20 punkt 2 litera a – c,
mogą być stosowane następujące kary:

1)        upomnienie,

2)        nagana,

3)        wykluczenie z ZS,

4)        ponadto w stosunku do Instruktorów oraz członków ZS pełniących funkcje dowódcze pozbawienie, na okres do 4 lat, całości lub części praw członkowskich,
w tym zakaz pełnienia określonych funkcji.

2.       Uprawnionymi do stosowania kar są:

1)        w stosunku do członków ZS niebędących Instruktorami i niepełniących funkcji dowódczych – Zarząd Oddziału,

2)        w stosunku do Instruktorów oraz członków ZS pełniących funkcje dowódcze – Zarząd Główny,

3)        w stosunku do członków Zarządu Głównego – Walne Zebranie.

3.       Obwinionemu przysługuje prawo złożenia wyjaśnień przed zastosowaniem kary.

4.       Komendant Główny ZS może zawiesić Instruktora ZS i członka ZS pełniącego funkcje dowódcze w pełnieniu określonych funkcji oraz w prawach członka ZS do czasu zakończenia postępowania, a właściwy Komendant Oddziału członka ZS, jeśli ze względu na rodzaj przewinienia przemawiają za tym względy wychowawcze lub dobro ZS – pod warunkiem jednoczesnego skierowania sprawy do Zarządu Głównego. Okres zawieszenia wraz z decyzją rozstrzygającą nie może trwać dłużej niż trzy miesiące.

5.       Kara upomnienia lub nagany ulega zatarciu po upływie roku od prawomocnego ukarania, a kara pozbawienia praw członkowskich – po upływie roku od jej zakończenia.

6.       Wykluczenie z ZS powoduje pozbawienie praw członkowskich, utratę stopni i odznak organizacyjnych.

7.       Wykluczonemu z ZS przysługuje prawo ponownego ubiegania się o członkostwo w ZS
po okresie minimum dwóch lat od zastosowania kary.

§ 24

1.       Skreślonemu z listy ZS oraz ukaranemu przysługuje prawo odwołania w terminie 14 dni od dnia powiadomienia:

1)        od decyzji osoby kierującej Oddziałem – do Zarządu Głównego,

2)        od decyzji Komendanta Głównego – do Walnego Zebrania za pośrednictwem GKR,

3)        od decyzji Zarządu Głównego – do Walnego Zebrania za pośrednictwem GKR,

2.       Od decyzji podjętych w trybie odwoławczym odwołanie nie przysługuje.

Rozdział 4

Władze ZS

§ 25

Władzami ZS są:

1)        Walne Zebranie Członków (Delegatów), dalej Walne Zebranie,

2)        Zarząd Stowarzyszenia, którym jest Zarząd Główny,

3)        Główna Komisja Rewizyjna Związku Strzeleckiego, dalej GKR.

§ 26

Wybory Władz ZS odbywają się w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od decyzji Walnego Zebrania na kadencję, która trwa trzy lata.

§ 27

Uchwały wszystkich Władz ZS zapadają większością głosów (z zastrzeżeniem paragrafu 28), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, o ile postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

§ 28

Jeżeli w wyznaczonym terminie, na który zostało zwołane Walne Zebranie lub Nadzwyczajne Walne Zebranie nie stawią się wszyscy uprawnieni do głosowania obrady rozpoczyna się
w drugim terminie, który może być podany jednocześnie z pierwszym terminem i nie może być wyznaczony wcześniej niż na 30 minut jednak nie później niż miesiąc po pierwszym terminie. Uchwały Walnego Zebrania zapadają większością głosów członków zwyczajnych obecnych na Walnym Zebraniu, o ile postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

§ 29

1.       Walne Zebranie Członków zastępuje się Walnym Zebraniem Delegatów, jeżeli liczba członków ZS przekroczy 500 osób.

2.       W Walnym Zebraniu Delegatów biorą udział Delegaci wybrani na zebraniach terenowych jednostek organizacyjnych – dalej Oddziałów ZS.

3.       Jeden Delegat przypada na 5 członków zwyczajnych danego Oddziału ZS.

4.       Mandat Delegata ważny jest na czas trwania Walnego Zebrania i okres kadencji Władz.

§ 30

1.       Walne Zebranie jest najwyższą Władzą ZS i może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne.

2.       Walne Zebranie zwołuje Zarząd Główny raz w roku, jako sprawozdawcze i co trzy lata, jako sprawozdawczo-wyborcze, każdorazowo nie później niż do 30 czerwca, zawiadamiając członków o terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad,
co najmniej na 14 dni przed datą Walnego Zebrania w sposób ustalony
w Regulaminie Organizacyjnym ZS.

3.       Walne Zebranie obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

4.       Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd Główny:

1)        z własnej inicjatywy,

2)        na żądanie członków Głównej Komisji Rewizyjnej,

3)        na pisemny wniosek co najmniej jednej trzeciej ogólnej liczby członków zwyczajnych.

5.       Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 30 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

6.       Jeśli Zarząd Główny nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w terminie 30 dni
od daty zgłoszenia wniosku lub żądania obowiązek ten przejmuje Główna Komisja Rewizyjna, która zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie w terminie 30 dni od otrzymania zgłoszenia o niewywiązaniu się z tego obowiązku przez Zarząd Główny.

7.       Jeżeli Główna Komisja Rewizyjna także nie wywiąże się z obowiązku zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania, to Nadzwyczajne Walne Zebranie może zostać zwołane przez co najmniej 20 członków zwyczajnych z co najmniej dwóch Oddziałów działając łącznie w terminie 30 dni od powzięcia informacji o niewywiązaniu się Głównej Komisji Rewizyjnej z obowiązku zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.

§ 31

Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania należy:

1)        określanie głównych kierunków działania i rozwoju ZS,

2)        uchwalanie statutu i zmian do statutu,

3)        wybór i odwołanie Władz ZS, w tym Komendanta Głównego (Prezesa),

4)        rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu Głównego i GKR,

5)        uchwalanie na wniosek GKR absolutorium dla Zarządu Głównego,

6)        zabieranie głosu w sprawach ważnych dla całego ZS,

7)        rozpatrywanie odwołań od Uchwał Zarządu Głównego i GKR oraz decyzji Komendanta Głównego,

8)        rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania,

9)        podejmowanie Uchwały o rozwiązaniu ZS i przeznaczeniu jego majątku.

§ 32

W Walnym Zebraniu biorą udział:

1)        z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,

2)        z głosem doradczym – członkowie honorowi oraz zaproszeni goście.

§ 33

1.       Zarząd Główny składa się z 5 do 9 członków, w tym Komendanta Głównego (Prezesa).

2.       Zarząd Główny jest organem wykonawczo-zarządzającym ZS.

3.       Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. Posiedzenia zwołuje Komendant Główny (Prezes).

4.       Zarząd Główny podejmuje Uchwały. Do ważności uchwał Zarządu Głównego konieczna jest obecność w czasie głosowania co najmniej połowy liczby jego członków.

5.       Osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądowym, który nie uległ zatarciu, nie może kandydować ani wchodzić w skład Komendy Zarządu Głównego.

6.       Kadencja Zarządu Głównego kończy się wraz z upływem ostatniego dnia, w którym mija okres na jaki dokonano wyboru.

7.       Jeżeli z przyczyn niezależnych zwołanie Walnego Zebrania będzie niemożliwe zanim minie ostatni dzień okresu, na jaki dokonano wyboru, kadencja członków Zarządu Głównego zostaje automatycznie przedłużona, jednak nie dłużej niż do czasu gdy zwołanie Walnego Zebrania będzie już możliwe.

§ 34

1.       Do zadań Zarządu Głównego należy kierowanie bieżącą działalnością ZS w okresach pomiędzy Walnymi Zebraniami, a w szczególności:

1)        wykonywanie Uchwał Walnego Zebrania,

2)        reprezentowanie ZS na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

3)        uchwalanie budżetu i okresowych planów działania,

4)        ustalanie składki członkowskiej,

5)        powoływanie komisji i zespołów problemowych,

6)        przyjmowanie, skreślanie oraz wykluczanie członków ZS,

7)        powoływanie i rozwiązywanie struktur organizacyjnych,

8)        zarządzanie majątkiem i funduszami ZS zgodnie z obowiązującymi przepisami,

9)        składanie sprawozdań z działalności ZS,

10)    zwoływanie Walnego Zebrania,

11)    opracowywanie i uchwalanie Regulaminów Wewnętrznych ZS,

12)    mianowanie i weryfikacja stopni strzeleckich,

13)    powoływanie na funkcje i odwoływanie z funkcji,

14)    zatwierdzanie i nadawanie odznak organizacyjnych,

15)    składanie deklaracji przystąpienia ZS do innych organizacji lub ewentualnego z nich wystąpienia. Decyzje powinny być następnie zatwierdzone przez Walne Zebranie,

16)    udzielanie pełnomocnictw do dokonywania czynności określonych w ramach kompetencji,

17)    przygotowywanie i składanie wniosków w ramach kompetencji,

18)    udzielanie wyróżnień, kształtowanie dyscypliny strzeleckiej.

2.       Decyzje Zarządu Głównego stają się wiążące dla członków ZS po ich ogłoszeniu.

3.       Zakres działania, organizację oraz tryb pracy Zarządu Głównego określają regulaminy uchwalone przez Zarząd Główny za wyjątkiem regulaminu pracy Zarządu Głównego, który to regulamin uchwala Walne Zebranie.

4.       Uchwały Zarządu Głównego zapadają zwykłą większością głosów, w przypadku
nie rozstrzygnięcia głosowania nad uchwałą zwykłą większością głosów, decydujący jest głos Prezesa.

5.       Istnieje możliwość otrzymywania przez członków Zarządu Głównego wynagrodzenia
za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.

6.       Zarządowi Głównemu przysługuje prawo ustalenia w drodze uchwały zasad nagradzania wyróżniających się członków ZS w formie odznak, dyplomów lub drobnych upominków.

7.       Zarząd Główny może ustalić dopuszczalne procedury i środki dla zdalnego uczestnictwa w posiedzeniu Zarządu Głównego tak, aby członkowie Zarządu Głównego mogli w nim brać udział z głosem stanowiącym bez konieczności fizycznego stawiennictwa w wyznaczonym miejscu.

§ 35

Osobami uprawnionymi do reprezentowania ZS są dwaj członkowie Zarządu Głównego,
w tym Komendant Główny działający wspólnie.

§ 36

1.       Członek Zarządu Głównego może być zawieszony w czynnościach lub odwołany ze składu Zarządu Głównego:

1)        na własną prośbę,

2)        jeśli nie wykonuje przyjętych obowiązków,

3)        w inny sposób zawiódł zaufanie członków ZS.

2.       Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Zarządu Głównego podejmuje Zarząd Główny większością dwóch trzecich głosów przy obecności pozostałych członków Zarządu Głównego.

3.       Usunięty lub zawieszony członek Zarządu Głównego ma prawo odwołania się do Walnego Zebrania w ciągu 14 dni od doręczenia Uchwały o usunięciu lub zawieszeniu za pośrednictwem GKR.

§ 37

1.       Główna Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności ZS.

2.       Główna Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób wybieranych przez Walne Zebranie.

3.       Główna Komisja Rewizyjna konstytuuje się na swoim pierwszym posiedzeniu
pod przewodnictwem Przewodniczącego Walnego Zebrania, wybierając spośród siebie: Przewodniczącego, Zastępcę i Sekretarza.

4.       Główna Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie.

5.       Do obowiązków Głównej Komisji Rewizyjnej należy:

1)        przeprowadzenie okresowych kontroli działalności statutowej całości ZS,

2)        składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu,

3)        opiniowanie sprawozdań Zarządu Głównego,

4)        składanie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi Głównemu,

5)        składanie zastrzeżeń w stosunku do podejmowanych uchwał i wykonanych działań Zarządu Głównego, jeżeli Główna Komisja Rewizyjna dojdzie do wniosku,
że spowodują one lub mogą spowodować nieprawidłowości w działalności ZS,

6)        wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień
w działalności Zarządu Głównego lub Oddziałów ZS, określenie terminów oraz sposobów ich usunięcia,

7)        występowanie z wnioskiem lub żądaniem zwołania posiedzenia Zarządu Głównego celem dokonania wyjaśnień w przypadku stwierdzenia niezgodnych z prawem, statutem ZS bądź interesem ZS działań Zarządu Głównego lub Oddziałów,

8)        zwoływanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w przypadku, Zarząd Główny nie wywiąże się z nałożonego obowiązku w terminie 30 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania.

§ 38

1.       Członek Głównej Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach lub odwołany
z jej składu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie z statutem bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków ZS.

2.       Uchwała o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Głównej Komisji Rewizyjnej podejmuje Główna Komisja Rewizyjna większością dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

3.       Odwołany lub zawieszony członek Głównej Komisji Rewizyjnej ma prawo odwołać się
do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od daty doręczenia mu uchwały o odwołaniu
lub zawieszeniu za pośrednictwem Zarządu Głównego.

4.       Osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne, który
nie uległ zatarciu, lub przeciwko której toczy się postępowanie karne, nie może kandydować ani wchodzić w skład Głównej Komisji Rewizyjnej.

§ 39

W przypadku powstania wakatu w Zarządzie Głównym lub Głównej Komisji Rewizyjnej władzom tym przysługuje prawo dokooptowania, przy czym liczba dokooptowanych
nie może przekroczyć połowy członków pochodzących z wyboru.

§ 40

1.       Prezes – Komendant Główny kieruje działalnością Zarządu Głównego, wyznaczając jej wewnętrzną strukturę organizacyjną.

2.       Do obowiązków Komendanta Głównego należy:

1)        kierowanie pracami Zarządu Głównego,

2)        reprezentowanie ZS w zakresie niekolidującym z kompetencjami Zarządu Głównego,

3)        prowadzenie korespondencji w imieniu ZS,

4)        wykonywanie uchwał oraz decyzji Zarządu Głównego,

5)        powoływanie i odwoływanie osób na funkcje dowódcze, w zakresie niekolidującym
z kompetencjami Zarządu Głównego,

6)        wręczanie odznaczeń, medali i odznak,

7)        kształtowanie dyscypliny strzeleckiej,

8)        udzielanie wyróżnień,

9)        wydawanie rozkazów, poleceń i zarządzeń, oraz udzielanie pełnomocnictw niekolidujących z kompetencjami Zarządu Głównego.

3.       Prezes – Komendant Główny jest zobowiązany do właściwego, terminowego zgłaszania wszelkich zmian prawnych w Krajowym Rejestrze Sądowym.

§ 41

W umowach między ZS a członkiem Zarządu Głównego oraz w sporach z nim, ZS reprezentuje członek Głównej Komisji Rewizyjnej wskazany w uchwale.

Rozdział 5

Struktura organizacyjna Związku Strzeleckiego

§ 42

Jednostką centralną ZS jest Zarząd Główny.

§ 43

1.       Terenową jednostką organizacyjną ZS jest Oddział.

2.       Oddział to wydzielona z ogólnej struktury ZS wewnętrzna jednostka, która realizuje cele statutowe ZS i posiada wewnętrzną samodzielność.

3.       ZS może tworzyć terenowe jednostki organizacyjne, dalej Oddziały, którymi są:

1)        Zwykłe Oddziały – nieposiadające osobowości prawnej, które mogą być zakładane na wniosek Komitetu Założycielskiego Oddziału przez Zebranie Założycielskie Oddziału liczące nie mniej niż 7 członków zwyczajnych działających na danym terenie, uzyskania akceptacji Zarządu Głównego, działające w zgodzie ze statutem ZS
oraz podporządkowane Zarządowi Głównemu.

2)        Samodzielne Oddziały – posiadające osobowość prawną, które mogą być zakładane na wniosek Komitetu Założycielskiego Oddziału przez Zebranie Założycielskie Oddziału liczące nie mniej niż 7 członków zwyczajnych ZS działających na danym terenie, uzyskania akceptacji Zarządu Głównego oraz rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym, działające w zgodzie ze statutem ZS oraz podporządkowane Zarządowi Głównemu.

4.       Oddział powołuje Zarząd Główny, który określa siedzibę, obszar, a także działania nowo utworzonego Oddziału.

5.       Oddział prowadzi działalność na podstawie statutu ZS oraz regulaminów wewnętrznych ZS.

6.       Zarząd Główny może nadać Oddziałowi imię oraz sztandar.

7.       W porozumieniu z władzami kościelnymi, Oddziałowi może zostać przydzielony kapelan.

8.       W uzasadnionych przypadkach Zarząd Główny może rozwiązać Oddział. Członkowie rozwiązanego Oddziału zostaną przydzieleni do innego Oddziału działającego najbliżej miejsca działania rozwiązanego Oddziału, natomiast mienie należące do rozwiązanego Oddziału przechodzi na własność ZS. Sposób przejęcia mienia jest szczegółowo opisany w Regulaminie Organizacyjnym ZS. Zainteresowanym członkom rozwiązanego Oddziału służy prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków (Delegatów) ZS w terminie 14 dni od doręczenia uchwały o rozwiązaniu za pośrednictwem GKR.

§ 44

Członkiem Oddziału zostaje się po spełnieniu warunków opisanych w § 8 i 9 statutu.

§ 45

1.       Oddziałem kieruje zatwierdzony przez Zarząd Główny Komendant Oddziału.

2.       Komendant Oddziału musi mieć ukończone 18 lat.

3.       Komendant Oddziału ma obowiązek, przed zatwierdzeniem go na funkcję Komendanta Oddziału, złożyć na ręce Zarządu Głównego oświadczenie, w którym zobowiązuje się godnie wypełniać powierzone obowiązki oraz ponosić odpowiedzialność prawną
i majątkową za powierzone mu mienie Oddziału.

§ 46

Do kompetencji Komendanta Oddziału należy:

1)        kierowanie działalnością na danym terenie,

2)        realizowanie programów i szkoleń,

3)        wykonywanie uchwał i zarządzeń Zarządu Oddziału oraz Zarządu Głównego,

4)        współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej na swoim terenie,

5)        przyjmowanie i składanie sprawozdań i wniosków.

§ 47

1.       Wniosek o wpis oraz wniosek o wykreślenie Samodzielnego Oddziału z Krajowego Rejestru Sądowego składa Zarząd Główny.

2.       Samodzielny Oddział uzyskuje osobowość prawną i może rozpocząć działalność po wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego.

3.       Samodzielny Oddział traci osobowość prawną z chwilą wykreślenia z Krajowego Rejestru Sądowego, a Zarząd Główny wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki tego Oddziału.

4.       W przypadku rozwiązania Samodzielnego Oddziału przeprowadza się jego likwidację. Majątek pozostały po likwidacji staje się majątkiem ZS. Do likwidacji stosuje się odpowiednio przepisy art. 36 i art. 37 ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.

5.       W przypadku, gdy działalność Samodzielnego Oddziału wykazuje rażące lub uporczywe naruszanie przepisów prawa lub statutu ZS, Zarząd Główny powołuje zarząd komisaryczny na okres niezbędny do usunięcia nieprawidłowości.

6.       Uchwała o powołaniu zarządu komisarycznego wskazuje sposób reprezentacji Oddziału.

7.       Z dniem podjęcia uchwały o powołaniu zarządu komisarycznego członkowie Zarządu Samodzielnego Oddziału zostają odwołani z mocy prawa.

§ 48

1.       Struktura organizacyjna Oddziału:

1)        Walne Zebranie Oddziału,

2)        Zarząd Oddziału,

3)        Komisja Rewizyjna Oddziału.

2.       Uchwały wszystkich Władz Oddziału zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków.

3.       Kadencja wszystkich wybieralnych Władz Oddziału trwa 3 lata.

4.       W razie, gdy skład Władz Oddziału ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji zwołuje się Nadzwyczajne Walne Zebranie Oddziału w celu uzupełnienia składu, bądź wyboru nowych Władz Oddziału.

§ 49

Walne Zebranie Oddziału:

1)        najwyższą władzą Oddziału jest Walne Zebranie Oddziału. Może być
ono Zwyczajne bądź Nadzwyczajne,

2)        Zwyczajne Walne Zebranie Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału raz w roku jako sprawozdawcze i co trzy lata jako sprawozdawczo-wyborcze, każdorazowo nie później niż do 31 stycznia, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem. Jeśli zebranie nie ma wymaganego kworum zwołuje się je w drugim terminie, wyznaczonym w najbliższym możliwym czasie, tak aby zatwierdzone przez Walne Zebranie Oddziału sprawozdanie z działalności Oddziału za poprzedni rok mogło zostać przedłożone Zarządowi Głównemu nie później niż do 20 lutego każdego roku,

3)        Nadzwyczajne Walne Zebranie Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału:

a)        z własnej inicjatywy,

b)        na żądanie Komisji Rewizyjnej Oddziału,

c)        na wniosek co najmniej jednej trzeciej ogólnej liczby członków zwyczajnych Oddziału.

§ 50

Kompetencje Walnego Zebrania Oddziału to:

1)        uchwalanie głównych kierunków działalności Oddziału,

2)        wybieranie i odwoływanie Władz Oddziału,

3)        udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału,

4)        wybieranie delegatów Oddziału na Walne Zebranie ZS,

5)        zabieranie głosu w sprawach ważnych dla całego ZS,

6)        rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Oddziału,

7)        podejmowanie uchwał w sprawach rozwiązania się Oddziału.

§ 51

Zarząd Oddziału:

1)        Zarząd Oddziału składa się z 2 do 5 członków, spośród których na pierwszym posiedzeniu wybiera się Prezesa – Komendanta Oddziału,

2)        posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak
niż raz na trzy miesiące,

3)        istnieje możliwość otrzymywania przez członków Zarządu Oddziału wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.

§ 52

Kompetencje Zarządu Oddziału to:

1)        kierowanie bieżącą pracą Oddziału,

2)        realizacja uchwał Walnego Zebrania, Zarządu Głównego i Walnego Zebrania Oddziału,

3)        sprawowanie zarządu nad majątkiem Oddziału,

4)        zwoływanie Walnego Zebrania Oddziału,

5)        prowadzenie listy przyjętych, skreślonych bądź wykluczonych członków Oddziału,

6)        reprezentowanie Oddziału na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

7)        zgłaszanie informacji o wyborze i zmianie Władz Oddziału do Zarządu Głównego oraz

doprecyzowanie
doprecyzowanie
odpowiednich instytucji,

8)        przedstawianie Zarządowi Głównemu nie później niż do 20 lutego każdego roku sprawozdania z działalności Oddziału za rok poprzedni.

§ 53

Komisja Rewizyjna Oddziału:

1)        Komisja Rewizyjna Oddziału jest niezależnym od Zarządu Oddziału organem powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością,

2)        Komisja Rewizyjna składa się z 2 do 3 osób, w tym Przewodniczącego wybieranego na pierwszym posiedzeniu,

3)        kompetencje Komisji Rewizyjnej to:

a)        kontrola całokształtu działalności Oddziału,

b)        ocena pracy Zarządu Oddziału, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,

c)        składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Oddziału,

d)        wnioskowanie do Walnego Zebrania Oddziału o udzielenie bądź nie udzielenie Zarządowi Oddziału absolutorium,

e)        wnioskowanie do Walnego Zebrania Oddziału albo Zarządu Głównego o odwołanie Zarządu Oddziału lub poszczególnych jego członków, w razie jego lub ich bezczynności,

f)         wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Oddziału,

g)        wnioskowanie do Walnego Zebrania o rozwiązanie Oddziału.

§ 54

1.    Zarząd Główny ma obowiązek nie wyrazić zgody na przeprowadzenie przez Oddział działań niezgodnych z celami statutowymi ZS lub takich, które zdaniem Zarządu Głównego mogą zaszkodzić wizerunkowi ZS.

2.    Uchwałę o rozwiązaniu Oddziału podejmuje Walne Zebranie Oddziału kwalifikowaną większością dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Decyzję o rozwiązaniu Oddziału także może podjąć Walne Zebranie Członków (Delegatów) ZS większością dwóch trzecich głosów, członków uprawnionych do głosowania obecnych na głosowaniu, na wniosek Zarządu Głównego lub Komisji Rewizyjnej Oddziału, po stwierdzeniu nieprawidłowości w działaniach Oddziału.

3.    Po podjęciu uchwały o rozwiązaniu Samodzielnego Oddziału mającego osobowość prawną przeprowadza się jego likwidację stosując odpowiednio przepisy zawarte w art. 36 i 37 ustawy Prawo o stowarzyszeniach. Zarząd Główny wyznacza likwidatora, który obowiązki likwidatora stosuje odpowiednio.

Rozdział 6

Majątek i fundusze ZS

§ 55

1.    Majątek ZS stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

2.    Na fundusze ZS składają się:

1)        składki członków ZS,

2)        wpływy z działalności statutowej,

3)        darowizny, granty, dotacje, subwencje i zapisy,

4)        środki pochodzące z działalności gospodarczej ZS,

5)        dochody ze zbiórek publicznych.

3.    ZS może przyjmować na własność lub do użytkowania nieruchomości oraz inne prawa majątkowe.

4.    Cały dochód ZS (nadwyżka przychodów nad kosztami) przeznaczany jest na działalność pożytku publicznego.

5.    Fundusze gromadzone są na koncie bankowym ZS.

§ 56

ZS jako osoba prawna może:

1)        posiadać i dzierżawić majątek ruchomy i nieruchomy,

2)        nabywać i zbywać posiadany majątek,

3)        przyjmować i dawać darowizny,

4)        występować przed sądami i w postępowaniach administracyjnych.

§ 57

Zabrania się:

1)        udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji
w stosunku do jej członków, członków organów Władzy ZS lub pracowników
oraz osobom, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo
w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa
lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej “osobami bliskimi”,

2)        przekazywania majątku ZS na rzecz jego członków, członków organów Władzy ZS
lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3)        wykorzystywania majątku na rzecz członków ZS, członków organów Władzy ZS
lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

4)        zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie ZS, członkowie organów Władzy ZS lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 58

1.    Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli
w imieniu Związku Strzeleckiego, w szczególności w sprawach majątkowych, wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu Głównego, w tym Komendanta Głównego (Prezesa) działających wspólnie.

2.    Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w imieniu Samodzielnego Oddziału, szczególnie w sprawach majątkowych, wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu Oddziału.

Rozdział 7

Postanowienia końcowe

§ 59

1.    Uchwałę w sprawie zmiany statutu podejmuje Walne Zebranie kwalifikowaną większością dwóch trzecich głosów członków zwyczajnych uprawnionych do głosowania obecnych na Walnym Zebraniu.

2.    Uchwałę w sprawie rozwiązania ZS podejmuje Walne Zebranie kwalifikowaną większością dwóch trzecich głosów członków zwyczajnych uprawnionych do głosowania obecnych na Walnym Zebraniu.

§ 60

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu ZS Walne Zebranie określa sposób jego likwidacji
oraz przeznaczenie majątku ZS.

§ 61

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy
ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.