Do Związku Strzeleckiego mogą wstępować: dzieci, młodzież, dorośli.

Członkami ZS mogą być osoby fizyczne. Członek ZS nie może należeć do innej organizacji strzeleckiej, organizacji strzeleckiej o podobnym charakterze tj.: ZS Strzelec, ZS Strzelec OSW, ZS Strzelec J. Piłsudskiego, Strzelcy Rzeczypospolitej, ZS Rzeczypospolitej).

Zrzeszamy również Orlęta:

Orlęta w wieku 10-16 lat mogą za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych należeć do ZS. Patrz zakładka Orlęta ZS.

Członkowie ZS dzielą się na członków:

 • zwyczajnych (czynnych),
 • honorowych.

Młodzież od 16 roku życia, dorosłych, uznających Statut ZS, w tym cele i zasady działania ZS, weteranów, byłych żołnierzy i funkcjonariuszy służb mundurowych, osoby niepełnosprawne. Członkiem zwyczajnym ZS może zostać każdy obywatel Polski oraz cudzoziemiec zamieszkujący na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, bądź w pobliżu miejsca, w którym istnieją zagraniczne struktury ZS zakładane z poszanowaniem miejscowego prawa, który posiada odpowiednie warunki moralne i fizyczne, a także wyrazi wolę przynależności do ZS: jest osobą pełnoletnią, lub ukończył 16 rok życia i uzyskał pisemną zgodę rodzica bądź opiekuna prawnego, nie jest pozbawiony praw publicznych oraz skazany prawomocnym wyrokiem sądu, ani nie jest w stosunku do niego prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego w rozumieniu właściwych przepisów, deklaruje wypełniać cele statutowe ZS, akceptuje statut ZS, złożył do Zarządu Głównego deklarację członkowską, wzór deklaracji członkowskiej określa Zarząd Główny. Członkiem zwyczajnym zostaje się po złożeniu Przyrzeczenia Strzeleckiego w obecności Instruktora ZS. Członek zwyczajny przed przyjęciem do ZS składa Przyrzeczenie Strzeleckie w obecności osoby posiadającej upoważnienie do odbioru przyrzeczenia. Następnie osoby są przyjmowane w szeregi stowarzyszenia, Uchwałą Zarządu Głównego i kierowane do właściwego oddziału oraz otrzymują przydział służbowy. Członek zwyczajny wraz z złożeniem Przyrzeczenia Strzeleckiego otrzymuje pierwszy stopień strzelecki – strzelec.

Do Związku Strzeleckiego mogą wstępować:

 • żołnierze służby czynnej i żołnierze rezerwy,
 • funkcjonariusze służb mundurowych,
 • harcerze,
 • członkowie grup survivalowych,
 • członkowie grup rekonstrukcji historycznych,
 • członkowie grup ASG.

Zapewniamy swoim członkom:

 • udział w szkoleniach o charakterze strzeleckim i proobronnym często na obiektach wojskowych oraz przygotowanych w dowolnym charakterze (zgodnie z prawem i obyczajem stosowanym w ZS),
 • podwyższenie sprawności fizycznej, HIIT (ang. High Intensity Interval Training),
 • doskonalenie umiejętności strzeleckich,
 • pogłębianie wiedzy historycznej
 • praktyczny udział w badaniach historycznych,
 • wydawaniem książek i pisaniem prac naukowych,
 • zostaniesz się aktywnym uczestnikiem zdobywania wiedzy i umiejętności, a także różnych form organizacyjnych.

Poniżej przedstawiamy wzory dokumentów do pobrania w dwóch wersjach (*doc i *pdf):

 • wzór deklaracji członkowskiej,
 • oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych,
 • Przyrzeczenie Strzeleckie w Związku Strzeleckim,
 • Przyrzeczenie Strzeleckie osobiste.

 

[LINK] – Deklaracje członkowskie do pobrania

Przyrzeczenie Strzeleckie – osobiste

Przyrzeczenie Strzeleckie w Związku Strzeleckim