Cele Związku Strzeleckiego

Związek Strzelecki posiada zawarte porozumienie z MON (06.03.2012), współpracuje z administracją państwową i samorządową oraz z innymi organizacjami.

Związek Strzelecki jest zarejestrowanym i posiadającym osobowość prawną stowarzyszeniem, mogącym używać skrótu ZS, działającym na podstawie ustawy z dnia
7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz innych ustaw. Jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem osób, które swoim działaniem chcą przyczyniać się do upowszechniania wartości patriotycznych i proobronnych, działających w oparciu o niniejszy Statut oraz regulaminy zatwierdzane przez Zarząd Główny Związku Strzeleckiego.

Jest bezpośrednim spadkobiercą ideowym i duchowym Związku Strzeleckiego z lat 1910-1914 i 1919-1939, którego celem jest rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwojowi dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

Związek Strzelecki przygotowując Polaków do służby obywatelskiej kieruje się w swojej działalności dobrem Państwa Polskiego, a jako organizacja z ducha i czynu apolityczna,
służy tylko dobru Rzeczypospolitej Polskiej.

Stowarzyszenie jest zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym numer ewidencyjny 0000239467. Związek Strzelecki został reaktywowany ponownie w 1994 roku. Siedzibą władz ZS jest miasto Radom. Obecnie na terenie Polski działa ponad 20 Oddziałów ZS. Związek Strzelecki – jako jedyna organizacja o charakterze strzeleckim zachowuje historyczne z okresu II RP Prawo Strzeleckie i Przyrzeczenie Strzeleckie (patrz statut).

Członkowie ZS dzielą się na:

 • – zwyczajnych (czynnych),
 • – honorowych.

Członkami ZS mogą być osoby fizyczne. Członek ZS nie może należeć do innej organizacji strzeleckiej. Członkiem zwyczajnym (czynnym) może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 rok życia, złożyła Przyrzeczenie Strzeleckie, nie jest pozbawiona praw publicznych, posiada odpowiednie warunki moralne i fizyczne, deklaruje wypełniać cele statutowe i akceptuje Statut ZS, która na podstawie pisemnej deklaracji członkowskiej zostanie przyjęta.

Przynależność organizacyjną osób, które ukończyły 10 lat, a jeszcze nie mają lat 16, zwane Orlętami, nie mogą zostać członkami zwyczajnymi ZS, ale po uzyskaniu pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego mogą uczestniczyć w zajęciach organizowanych przez ZS w ramach działania Drużyny Orląt w sposób i na zasadach określonych w Regulaminie Organizacyjnym Orląt ZS po złożeniu Przyrzeczenia Orląt i przy zachowaniu Prawa Orląt. Orlęta nie płacą składek członkowskich.

Składki członkowskie:

Członkowie zwyczajni (dorośli, pracujący) – 5 zł/miesiąc,

Członkowie zwyczajni (uczniowie i studenci) – 2 zł/miesiąc.

Związek Strzelecki prowadzi szkolenia m. in. z zakresu:

Strzelectwa

Walki wręcz

Terenoznawstwa

taktyki zielonej

taktyki czarnej

taktyki czerwonej

SERE zima i lato

alpinistyki i wspinaczki

musztry

topografii

survivalu

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

komendant@zwiazek-strzelecki.pl tel: 604 219 765

 

Cele Związku Strzeleckiego (Statut)

 Rozdział 2

Cele ZS oraz formy ich realizacji

§ 6

Cele ZS

 1. Głównym celem ZS jest: krzewienie świadomości narodowej i kulturowej w oparciu o takie wartości jak: BÓG–HONOR–OJCZYZNA, podtrzymywanie i kontynuowanie tradycji Związku Strzeleckiego, działanie na rzecz wychowania obywatelskiego opartego na ideologii państwowotwórczej i dyscyplinie społecznej wynikających ze wskazań Założyciela i Pierwszego Komendanta Głównego Związku Strzeleckiego – Józefa Piłsudskiego zapisanych na trwałe w Prawie i Przyrzeczeniu Strzeleckim, działanie na rzecz współpracy z organami władzy publicznej, administracji rządowej i samorządowej, placówkami oświaty i wychowania, Wojskiem Polskim innymi służbami mundurowymi, Kościołem Katolickim i innymi Kościołami oraz związkami wyznaniowymi, a także z organizacjami społecznymi i podmiotami, których cele i działalność nie są sprzeczne z celami ZS.
 2. Pozostałe cele realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, to:
 • prowadzenie działalności informacyjnej o zasadach naboru do służb mundurowych przede wszystkim w Siłach Zbrojnych RP, Policji, Straży Pożarnej, Straży Granicznej oraz pomocy w uzyskaniu odpowiednich kwalifikacji,
 • popularyzowanie wiedzy i umiejętności z zakresu wojskowości, strzelectwa sportowego, z zakresu musztry, struktury oddziałów wojskowych, sztuki przetrwania, taktyki, umiejętności bezpiecznego posługiwania się bronią,
 • podnoszenie umiejętności strzeleckich członków ZS,
 • zrzeszanie osób o zainteresowaniach kolekcjonerskich, w szczególności związanych
  z historią wojskowości, historią rozwoju wojskowej myśli technicznej itp.,
 • kształtowanie u członków ZS patriotyzmu i walorów moralnych, poczucia godności osobistej, zrozumienia zasad dyscypliny i solidarności oraz potrzeb sumiennego wypełniania obowiązków społecznych i obywatelskich,
 • przekazywanie i propagowanie wiedzy historycznej i tradycji oręża Wojska Polskiego,
 • prowadzenie szkoleń dla członków ZS w zakresie służby informacyjnej oraz służby porządkowej i organizatora imprez masowych po spełnieniu odpowiednich wymagań,
 • krzewienie zasad bezpiecznego i sprawnego posługiwania się bronią palną, upowszechnianie wiedzy o obowiązujących przepisach dotyczących dostępu do broni i amunicji, w szczególności o ustawie z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji,
 • popularyzowanie sportów strzeleckich w zakresie sztuk walki poprzez szkolenia
  i formy zawodów w strzelectwie odbywających się na strzelnicach,
 • wpieranie członków ZS w zakresie kolekcjonerstwa broni, pamiątek historycznych
  z okresu różnych epok dotyczące prowadzonych wojen,
 • budowa i adaptacja obiektów szkoleniowych (obiektów sportowych, stadionów, boisk i strzelnic),
 • działanie na rzecz strzelectwa, sportu strzeleckiego i kolekcjonerstwa broni,
 • udzielanie doraźnej pomocy ofiarom klęsk żywiołowych, katastrof, konfliktów zbrojnych i wojen na obszarze Polski,
 • działanie na rzecz wspierania ratownictwa i ochrony ludności,
 • współdziałanie z właściwymi organami administracji, w tym z właściwymi służbami mundurowymi, na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
 • działanie na rzecz nauki, kultury, sztuki, edukacji, ochrony i promocji zdrowia, dziedzictwa narodowego, kultu religijnego, w tym m.in. chrześcijaństwa,
 • tworzenie warunków do uprawiania sportu zarówno przez dzieci, młodzież szkolną oraz osoby niepełnosprawne,
 • działanie na rzecz turystyki i krajoznawstwa, ekologii, ochrony środowiska i zwierząt,
 • działanie na rzecz rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, pomocy społecznej,
  w tym w szczególności rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej,
 • działanie wspomagające rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości społecznej, promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej, w szczególności osób pozostających bez pracy lub zagrożonych zwolnieniem z pracy,
 • działanie na rzecz kombatantów i osób represjonowanych, promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą, pomoc Polonii i Polakom,
 • działanie na rzecz integracji europejskiej, rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, wspieranie wolontariatu, przeciwdziałanie uzależnieniom
  i patologiom społecznym oraz działalności charytatywnej,
 • upowszechnianie ochrony wolności, praw człowieka, swobód obywatelskich oraz działań wspomagających rozwój demokracji.

§ 7

Formy realizacji celów statutowych

ZS realizuje swoje cele statutowe w ramach działalności nieodpłatnej i odpłatnej
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa:

 1. Działalność nieodpłatna Związku Strzeleckiego:
 • rozwijanie działalności patriotycznej i proobronnej społeczeństwa i swoich członków,
 • organizowanie konkursów wiedzy z zakresu historii Polski, pikników o charakterze patriotycznym, historycznym, pokazów historycznego umundurowania i uzbrojenia żołnierza polskiego, naukę pieśni patriotycznych,
 • organizowanie i wspieranie wystaw broni, wystaw kolekcji broni, szerzenie wiedzy
  o broni palnej i bezpiecznego obchodzenia się z nią,
 • prowadzenie współpracy na rzecz integracji europejskiej, realizację programów i projektów z europejskimi instytucjami i partnerami samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi,
 • prowadzenie wykładów, kursów, ćwiczeń, obozów i innych form edukacji proobronnej,
 • współdziałanie z władzami państwowymi i samorządowymi oraz instytucjami powołanymi do działania w zakresie obronności państwa, ochrony i bezpieczeństwa publicznego, placówkami oświaty i wychowania, w zakresie realizacji programu wychowania ogólnego i obywatelskiego młodzieży,
 • wyszkolenie proobronne (prowadzenie wykładów, ćwiczeń, kursów i obozów, szkolenie komendantów i instruktorów),
 • organizację wszelkiego rodzaju imprez, wyjazdów, wycieczek, uroczystości i rocznic,
 • działalność kulturalną, edukacyjną, sportową, wydawniczą, stypendialną, informacyjną i promocyjną,
 • udział w różnego typu uroczystościach o charakterze patriotycznym,
  w uroczystościach państwowych i narodowych oraz religijnych,
 • organizowanie i prowadzenie ćwiczeń i obozów dla dzieci i młodzieży,
 • organizowanie różnych przedsięwzięć w celu kształtowania i propagowania zdrowego trybu życia i podnoszenia sprawności fizycznej,
 • tworzenie i wspieranie działalności ośrodków szkoleniowych służących podwyższaniu wiedzy i umiejętności członków ZS oraz nadawanie, uprawnień
  i zaświadczeń,
 • pozyskiwanie mienia ruchomego i nieruchomego na działalność szkoleniową,
 • organizacja imprez, konferencji i wykładów,
 • promowanie idei ZS z wykorzystaniem Internetu,
 • promocja i organizacja wolontariatu, działalność leczniczą i rehabilitacyjną,
 • sprzedaż wyrobów wytworzonych w ramach celów statutowych, szczególnie wytworzonych przez osoby zagrożone wykluczeniem społecznym zgodnie
  z obowiązującymi przepisami prawa,
 • upowszechnianie czynnego uprawiania sportu jako sposobu na rozwój własnej osobowości, szczególnie wśród dzieci i młodzieży, promujący zdrowy styl życia, wolny od uzależnień.
  1. Działalność odpłatna Związku Strzeleckiego:
 • organizowanie szkoleń, kursów i zawodów,
 • odpłatność za legitymacje, książeczki itp.,
 • wpłaty za materiały szkoleniowe,
 • organizowanie rekonstrukcji historycznych,
 • inne opłaty (wynagrodzenia) pobierane od beneficjentów do wysokości poniesionych kosztów, w ramach działań statutowych mieszczących się w sferze pożytku publicznego określonych w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.